Как работи METRO WOW

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за извършване на резервации за покупка на стоки с отстъпка чрез платформата Metro WOW, собственост на „Метро Кеш енд Кери България” ЕООД
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
 

1.„Метро Кеш енд Кери България” ЕООД (Метро) е еднолично дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” 7-11км., телефон за контакти: телефон на кол центъра: 070010071, електронен адрес (имейл): info@metro.bg , уебсайт: www.metro.bg 
2. Клиенти на Метро са юридически и физически лица, ползващи валидна клиентска карта МЕТРО за закупуване на стоки в магазините на дружеството или онлайн.

  II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.Тези Общи условия се прилагат за онлайн резервиране и последваща покупка на място в съответния Метро магазин на подбрани продукти, на атрактивни цени (с начисляване на отстъпка от цената на рафт за съответната стока), чрез резервационна платформа METRO WOW, базирана на следния интернет сайт: wow.metro.bg 
4. Общите условия са обвързващи за всички лица, които правят резервация чрез резервационна платформа METRO WOW и съответно покупки на резервираните продукти на място в съответния Метро магазин.  
5. За да може да направи резервация за покупка на подбрани продукти, Клиентът следва да:
-  направи регистрация в платформата METRO WOW с валиден имейл и парола;
- да избере Метро магазин, от който резервираните продукти ще се закупят; 
- да избере или да създаде нова клиентска Метро карта,с която ще направи резервацията;
6. Избирането на артикулите за резервация се извършва спрямо наличностите по магазини и ограничението за брой артикули на ниво клиент, което платформата METRO WOW показва.
7. Резервация на избраните артикули може да се направи само за упоменатия период за резервация в платформата METRO WOW, който е не по-дълъг от 6дни.
8. След като извърши резервацията в платформата METRO WOW  клиетнът получава електронно потвърждение за същата по имейл, заедно с баркодове за начисляване на отсъпка за съответните стоки при представяне на каса
9. В случай че липсват наличности от избраните стоки в избрания от Клиента магазин, платформата показва съответните стоки със статус „изчерапани количества“ и не позволява резервиране.
10. Покупка и получаване на резервираните стоки се случват само и единствено в предварително избрания Метро магазин.
10.1. Клиентът, резервирал стоки през платформата METRO WOW, може да ги закупи в съответния Метро магазин, за който е направена резервацията, в “периода за вземане от магазин“, описан за всяка METRO WOW кампания. След изтичане на периода, посочен в предходното изречение, Клиентът губи правото си да закупи резервираните стоки с отстъпка.
10.2. За да получи ценовата отстъпка при покупка на резервираните стоки, Клиентът трябва да вземе резервираните артикули от рафта в зоната на съответната продуктова категорияв избрания от него Метро магазин и да представи имейла за потвърждение на резервация и съответните баркодове на каса в магазина при заплащане на цената на стоките. Клиентът получава отстъпка от цената на резервираните стоки само за количествата допустими на ниво клиент за съответен артикул от съответната кампания. 
Отстъпката се предоставя, само ако:
-    Клиентския номер на Метро картата на Клиента отговаря на съответния клиентски номер от който е направена резервацията; 
-    стоките се поучат от конкретния, предварително избран в резервацията Метро магазин.
11. С извършване на резервацията в платформата METRO WOW Клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
12.  С извършване на регистрацията на платформата METRO WOW Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
13. Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на данните, необходими за регистрация в платформата METRO WOW.  
14. С натискане на бутона „Резервирай” Клиентът си запазва правото да закупи подбраните артикули с продукти, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

15. Цените на подбраните пакети с продукти са посочени в платформата METRO WOW. 
16. Метро има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите пакети с продукти. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в платформата METRO WOW. 
17. За да придобие резервираните продукти Клиентът е длъжен да заплати цената на същите, която е била посочена на платформата METRO WOW  по време на извършване на резервацията.
18. Заплащането се осъществява в момента на получаването на стоките на каса в съответния Метро магазин.
19. Количества от METRO WOW продуктите над максимално допустимите на ниво клиент се заплащат на регулярна рафтова цена към момента на кампанията.
20. Клиентът може да заплати цената на резервираните продукти  по един от следните начини:
- в брой;
- чрез кредитна/ дебитна карта. 
За извършеното плащане Клиентът получава фактура / касов бон, издаден от Метро.

 IV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

20. Метро не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с устройството, използвано от Клиента, и не работи коректно. Платформата METRO WOW работи само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Клиентът е извън мрежата, платформата METRO WOW няма да работи.
21. Метро има право да откаже да изпълни поръчка на Клиент, който с действията или бездействията си е дал повод на Метро да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

 V. ИЗМЕНЕНИЯ

22. Материалите, качени на платформата METRO WOW, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Метро може да прави промени в материалите, съдържащи се в платформата METRO WOW по всяко време и без предизвестие.

VI. Защита на личните данни

23. Администратор на лични данни / Длъжностно лице за защита на лични данни
Ние, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11км., 1784 София, България, сме „Администратор на лични данни“  при предоставянето на Услугата и следователно сме отговорни за обработката на Вашите лични данни. Ако имате каквито и да е въпроси, искания или други проблеми, свързани с обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за връзка:
•    МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7- 11км., 1784 София, България, 
•    Електронна поща: dpo@metro.bg 
24. Информация относно обработването на лични данни за изпълнение на Услугата
Използването на Услугата налага обработването на Вашите лични данни съгласно следните условия: 
a) Категории на данни
Когато правите резервация на стоки през сайта(wow.metro.bg), ние изискваме от Вас да ни предоставите следните категории  лични данни, които  ще бъдат обработени от МЕТРО:
•    Електронна поща
•    Клиентски номер
•    Предпочитан от Вас МЕТРО магазин
С избирането на отметката „Съгласен съм с Общите условия на Услугата“, клиентите се съгласяват и доброволно дават изричното си съгласие МЕТРО да използва и обработва  техните лични данни за целите на предоставяне и изпълнение на Услугата.
б) Цели и правно основание за обработката / Необходимост от предоставяне на данни
МЕТРО обработва Вашите лични данни с цел предоставяне на услугата порезервиране и последващо закупуване на стоки с отстъпка,. Предоставянето на тези данни е необходимо, за да позволи изпълнението на договорните отношения формирани въз основа на Вашите поръчки чрез сайта wow.metro.bg. Вие не сте задължени да предоставяте тези данни на МЕТРО, но ние няма да можем да предоставим Услугата в случай, че откажете да ни предоставите тези данни.
в) Можем да използваме личните Ви данни за следните допълнителни цели: 
1)Проследяване на входящи заявки за поръчки (поддържане на база клиенти, електронни пощи)
2)Отговаряне на запитвания и провеждане на проучвания относно предоставените продукти и услуги от МЕТРО. 
Тази обработка е базирана на Законовият интерес на МЕТРО да поддържа, актуализира и подобрява асортимента и услугите предоставяни на клиентите си, както и да популяризира предлагането им.
г) Период на съхранение
МЕТРО съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо във връзка с  целта, за която същите се обработват. Личните данни предоставени по време на резервирането на стоки през сайта ще се съхраняват до заплащането на стокитеКогато сме законово задължени да съхраняваме допълнително Вашите данни за целите на предоставянето им на властите, например за данъчни цели, това съхранение и прехвърляне на личните Ви данни на обществените органи е с цел изпълнение на законово задължение е с правно основание чл. 6, ал. 1, , буква в) от ОРЗД.
д) Получатели на данни
МЕТРО няма да предоставя данните Ви на трети страни, освен  ако не сме задължени по закон да ги предоставим(например за данъчни цели). Това обработване е с правно основание чл.6 ал. 1 буква в) от ОРЗД.
25. Вашите права
Като субект на данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените по-горе в точка 1.б данни за връзка за да упражните правата си в съответствие с ОРЗД. Тези права са следните:
•    Правото да получите информация относно обработването на лични данни и копие на обработените данни (право на достъп, чл.15 от ОРЗД),
•    Правото да изискате коригирането на неточни данни или допълването на непълни данни (право на коригиране, чл.16 от ОРЗД),
•    Правото да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване (право на изтриване, чл.17 от ОРЗД),
•    Правото да изисквате ограничаването на обработката на данни (право на ограничаване на обработването, чл.18 от ОРЗД),
•    Правото да получавате личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор (право на преносимост на данни, чл.20 от ОРЗД),
•    Правото да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна (право на възражение, чл.21 от ОРЗД),
•    Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработването на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето ( право на оттегляне на съгласие, чл.7 от ОРЗД).
•    Правото да подадете жалба в надзорен орган ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД (право на подаване на жалба до надзорен орган, чл.77 от ОРЗД).

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

26. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Метро и Клиента, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
27. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
28. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в платформата METRO WOW, остават собственост на Метро. Всяко използване на платформата Metro Wow или нейното съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Клиента е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
29. Метро си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на Услугата, достъпна чрез платформата METRO WOW.
30. Метро има право да анулира резервации на Клиент, в случай че:
а. Клиентът предостави невярна или непълна информация;
б. Метро има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи условия от страна на Клиент;
в. Клиентът предостави неверен имейл;
г. Възникнат форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на услугата;
д. Метро прекрати поддържането на платформата METRO WOW.
31. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от платформата METRO WOW и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Настоящите Общи условия са приети от Метро и са в сила от 09.06.2022г. 
Метро може да актуализира публикуваните Общи условия при съответни промени и/или допълнения, и същите стават задължителни за Клиентите и за Метро от момента на публикуване на съответната актуализация в платформата METRO WOW.
xs
sm
md
lg
xl
xxl